top of page

אסטרטגיה | יצירתיות | מסירות

villa-house-model-key-drawing-retro-desktop-real-estate-sale-concept.jpg

מקרקעין

המשרד מלווה מיזמים בתחום הבנייה, החל משלב רישום הקרקע, עריכת חוזי התקשרות עם קבלנים ועד שלב המכירה והרישום. המשרד מטפל במגוון רחב של עסקאות נדל"ן – לרבות מכר נדל"ן פרטי או מסחרי, ייצוג דיירים או בעלי בית במחלוקות וסכסוכי מקרקעין ונדל"ן פרטי או מסחרי, הסכמי קבלנים וקבלני משנה, הסכמי פיקוח בניה, הסכמי יזמות, העברת נדל"ן ללא תמורה בין בני משפחה, רישום נאמנויות בנדל"ן, עריכת הסכמי שכירות וניהול תביעות לסילוק יד ולפינוי מושכר נגד שוכרים.

bottom of page